نمایشگاه های برگزار شده

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، کشاورزی ، آبزیان ، نهاده ها و ماشین آلات و صنایع وابسته

8 لغایت 11 آذر 1401

نمایشگاه بین المللی استان مرکزی (اراک)

سومین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین های کشاورزی ، نهاده ها ، تجهیزات گلخانه دام ، طیور ، آبزیان و دامپزشکی

6 لغایت 9 آذرماه 1401

نمایشگاه بین المللی سمنان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام ، طیور، شیلات ، آبزیان ، دامپزشکی و فرآورده های لبنی تجهیزات و ماشین آلات وابسته

24 لغایت 27 آبان ماه 1401

نمایشگاه بین المللی یزد

نمایشگاه کرمان

نمایشگاه تخصصی کشاورزی ، دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته

17 لغایت 20 آبان ماه 1401

نمایشگاه بین المللی کرمان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده ها ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی همزمان با دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته

10 الی 13 آبان 1401

نمایشگاه بین المللی گیلان (رشت)

نهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین های کشاورزی ، نهاده ها ، تجهیزات گلخانه دام ، طیور ، آبزیان و دامپزشکی

8 لغایت 11 آبان ماه 1401

نمایشگاه بین المللی لرستان

(خرم آباد)

نمایشگاه زنجان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، شیلات و آبزیان ، سم ، کود و بذر

3 لغایت 6 آبان ماه 1401

نمایشگاه بین المللی زنجان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، آبزیان ، داروهای دامپزشکی ، ماشین آلات و صنایع وابسته

3 لعایت 6 آبان ماه 1401

نمایشگاه بین المللی قزوین

بیستمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور ، شیلات ، آبزیان و صنایع وابسته

26 لغایت 29 مهر ماه 1401

نمایشگاه بین المللی گلستان

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته

12 لغایت 15 شهریور 1401

نمایشگاه بین المللی تهران

.

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور ، آبزیان ، دامپزشکی و فرآورده های لبنی

1 لغایت 4 شهریور 1401

نمایشگاه بین المللی اصفهان

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری ، دامپروری و شیلات

4 لغایت 7 مرداد ماه 1401

نمایشگاه بین المللی همدان

بیستمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور ، داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته

14 لغایت 17 تیرماه 1401

نمایشگاه بین المللی تبریز