نمایشگاه های پیش رو

اولین نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیان ، دام طیور و دامپزشکی

16 لغایت 19 بهمن ماه 1401

نمایشگاه بین المللی شهرکرد

یازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور ، آبزیان ، داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته

3 لغایت 6 اسفندماه 1401

نمایشگاه بین المللی خوزستان – اهواز