نمایشگاه های پیش رو

سومین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین های کشاورزی ، نهاده ها ، تجهیزات گلخانه دام ، طیور ، آبزیان و دامپزشکی

6 لغایت 9 آذرماه 1401

نمایشگاه بین المللی سمنان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور ، کشاورزی ، آبزیان ، نهاده ها و ماشین آلات و صنایع وابسته

8 لغایت 11 آذر 1401

نمایشگاه بین المللی استان مرکزی (اراک)

نمایشگاه تخصصی دام ، طیور ، شیلات و آبزیان زنبورداری و صنایع وابسته

22 لغایت 25 آذرماه 1401

مرکز تجارت نیاوران (ساری)

اولین نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیان ، دام طیور و دامپزشکی

19  لغایت 22 بهمن ماه 1401

نمایشگاه بین المللی شهرکرد

یازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور ، آبزیان ، داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته

26 لغایت 29 بهمن ماه 1401

نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)