اطلاعات شرکت ها

شرکت بازرگانی محمدی

نام شرکت : بازرگانی محمدی

نام مدیرعامل: علی محمدی اصل

زمینه فعالیت : تولید کنجاله و خوراک دام

آدرس: تهران -میرداماد

تلفن : 09123456789

ایمیل : info@banktoyour.com

سایت: banktoryour.com

شرکت بازرگانی محمدی

نام شرکت : بازرگانی محمدی

نام مدیرعامل: علی محمدی اصل

زمینه فعالیت : تولید کنجاله و خوراک دام

آدرس: تهران -میرداماد

تلفن : 09123456789

ایمیل : info@banktoyour.com

سایت: banktoryour.com

شرکت بازرگانی محمدی

نام شرکت : بازرگانی محمدی

نام مدیرعامل: علی محمدی اصل

زمینه فعالیت : تولید کنجاله و خوراک دام

آدرس: تهران -میرداماد

تلفن : 09123456789

ایمیل : info@banktoyour.com

سایت: banktoryour.com